KLACHTENREGELING

Ondanks onze inspanningen om een optimale kwaliteit van onze dienstverlening te leveren kan het toch voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over de dienstverlening van onze organisatie of onze medewerkers. Mocht dit voorkomen dan kunt u ons dat laten weten en zullen wij ons inzetten om het door u gesignaleerde probleem met u te bespreken en op passende wijze op te lossen. Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte en gegronde zorg. Hieronder wordt kort ingegaan op onze klachtenregeling.

Indien u ontevreden bent over de dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, nodigen wij u nadrukkelijk uit daar schriftelijk melding van te maken. De door u ingediende klacht wordt door ons zorgvuldig beoordeeld en uiterst vertrouwelijk behandeld, waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing. Wij streven ernaar om een klacht binnen vier weken af te handelen. Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.
De anonimiteit van de klager of melder wordt op diens verzoek gewaarborgd, mits dit niet in strijd is met wettelijke verplichtingen en mits de gerechtvaardigde belangen van onze organisatie hierdoor niet in gevaar komen. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de belangen van de klager of melder. De werkgever waarborgt dat de medewerker die met inachtneming van deze regeling een klacht heeft ingediend of een melding heeft gedaan, wordt beschermd tegen de eventuele nadelige effecten hiervan voor zijn/haar positie binnen de organisatie, ongeacht de uitkomst van de behandeling van de betreffende klacht of de melding.

De directie van Berlo en Nijmeijer Accountants Fiscalisten

Klik hier voor ons klachtenformulier

Logo RGB BerloNijmeijer 100%

Van der Does de Willeboissingel 46
5211 CD ´s-Hertogenbosch

Postbus 1568
5200 BP ´s-Hertogenbosch